Arbejdsbetingelser

 1.  ANERKENDELSE: Ved afgivelse af ordre anerkender ordregiver nedenfor anførte betingelser, samt priser ifølge den til enhver tid gældende prisliste.
 2.  OPMÆRKNING AF BOREPUNKTER: Påhviler ordregiver, som hæfter for skader og følgeskader som følge af borepunkters placering.
 3.  ORDREGIVER: Må for egen regning rettidigt indhente særlige tilladelser, der kræves for arbejdets gennemførelse.
 4.  MEDHJÆLP: Ekstra hjælp betales særskilt.
 5.  EL, vand, stillads og kran stilles til rådighed af ordregiver eller betales særskilt. (El og vand maksimum 50 meter fra arbejdssted).
 6.  VANDSKADE: Der tages forbehold for vandskader og eventuelle støvskader. Ordregiver afdækker, hvor dette er et krav, eller betaler særskilt.
 7.  Tilbud er gældende 4 uger frem, medmindre andet er aftalt.
 8.  ARBEJDSAFBRYDELSE/VENTETID: tilbud og priser er betinget af, at arbejdet kan udføres uhindret og uden afbrydelse. Hvis arbejdet afbrydes af ordregiver, skal dette betales særskilt.
 9.  VINTERFORANSTALTNING: Ved boring i frostvejr kan der påregnes ekstra omkostninger.
 10.  FORBEHOLD: Alle tilbud er baseret på, at vort materiale kan anbringes, fastspændes og betjenes sikkert og uforhindret det pågældende sted, samt at der ikke i beton eller andet materiale findes uforudsete hindringer
 11. BETALINGSBETINGELSER: Netto kontant 15-30 dage. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på DKK 100 samt morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.
 12. PRISER: Alle priser er ekskl. moms.
 13. REKLAMATION: Må fremsendes skriftligt og senest 8 dage efter arbejdets afslutning.